Tradecompliance.dk Advokatfirma

Tradecompliance.dk Advokatfirma CVR. 51602250 er registreret som enkeltmandsvirksomhed ejet af advokat Lars Brodersen, der er beskikket af Justitsministeriet som advokat i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Tradecompliance.dk Advokatfirma, og derved advokat Lars Brodersen, har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler i TRYG Forsikringsselskab. Inden for et defineret maksimumsbeløb dækker ansvarsforsikringen den udøvede advokatvirksomhed som nærmere bestemt i Forretningsbetingelser for Tradecompliance.dk Advokatfirma, der også regulerer yderligere detaljer og betingelser, herunder at eventuelle tvister med Tradecompliance.dk Advokatfirma er underlagt dansk ret, samt at sag alene kan anlægges ved den relevante danske domstol.

 

FORRETNINGSBETINGELSER

Disse forretningsbetingelser gælder al bistand udført af Tradecompliance.dk Advokatfirma, medmindre andet er aftalt med kunden.

 

ADVOKATFIRMAET

Tradecompliance.dk Advokatfirma er en enkeltmandsvirksomhed ejet af advokat Lars Brodersen, der er beskikket af Justitsministeriet som advokat i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

INTERESSEKONFLIKTER

Ved modtagelsen af en sag undersøger Tradecompliance.dk Advokatfirma, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Såfremt det konstateres, at der foreligger en interessekonflikt, bistår Tradecompliance.dk Advokatfirma gerne kunden eller kunderne med henvisning til en anden advokat.

 

HONORAR, UDLÆG OG FAKTURERING

Honorarberegning sker med udgangspunkt i arbejdets omfang dvs. den tid, der medgår ved sagens behandling. Men Tradecompliance.dk Advokatfirma tager også hensyn til sagens karakter, de involverede økonomiske værdier og interesser, det resultat, der opnås for kunden, det med sagen forbundne ansvar, om arbejdet ydes under betydeligt tidspres eller udenfor normal arbejdstid og endelig hvilken grad af specialistviden, der er indgået i den ydede bistand.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af kunden ud over honoraret. Som eksempler på sådanne udgifter kan nævnes rimelige rejse-, opholds- og forplejningsudgifter.

Fakturering sker som udgangspunkt månedsvis, idet Tradecompliance.dk Advokatfirma dog kan fravige dette efter aftale med kunden. Betalingsbetingelserne er 14 dage, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Fakturaer pålægges moms i overensstemmelse med gældende regler.

 

OPGAVENS VARIGHED

Kunden såvel som Tradecompliance.dk advokatfirma kan til enhver tid bringe samarbejdet til ophør. Tradecompliance.dk Advokatfirmas udtræden af et kundeforhold vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, således at kunden ikke afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

 

KOMMUNIKATION OG FORTROLIGHED

Tradecompliance.dk Advokatfirma er berettiget til at anvende e-mail i forbindelse med enhver kommunikation med kunden, parter eller tredjemand vedrørende sagen, medmindre andet er aftalt. Tradecompliance.dk Advokatfirma indestår ikke for og er ikke ansvarlig for, at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation ex. i form af email.

Tradecompliance.dk Advokatfirma er uden tidsbegrænsning forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af kunden eller om kunden fortroligt. Fortrolighedsforpligtelsen gælder dog med respekt af gældende ret, herunder oplysningspligten over for offentlige myndigheder i forhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

 

FORSIKRING, ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Tradecompliance.dk Advokatfirma er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Ansvarsforsikringen har en dækningssum på kr. 2.500.000,00 pr. skade, pr. advokat og i alt pr. forsikringsår.  Kontaktoplysninger på vores forsikringsselskab er: Tryg Forsikring – Klausdalsbrovej 601 – 2750 Ballerup – Tlf. 7011 2020.

Tradecompliance.dk Advokatfirma er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre kunden, med de nedenfor anførte begrænsninger. Tradecompliance.dk Advokatfirmas ansvar omfatter ikke ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tidstab, datatab, avancetab, mistet fortjeneste, goodwill m.v. Derudover gælder følgende begrænsninger i Tradecompliance.dk Advokatfirmas ansvar:

  1. Kunden kan alene rejse krav mod dk Advokatfirma og ikke mod dets indehavere eller øvrige ansatte.
  2. Tradecompliance.dk Advokatfirmas ansvar for rådgivning er begrænset til forsikringens dækningssum og forudsætter forsikringsdækning. Eventuelle øvrige krav kan dermed reducere eller eliminere dækningssummen, og såfremt kunden ønsker at undgå risikoen herfor eller ønsker anden dækningssum i øvrigt kan efter nærmere aftale tegnes specifik forsikring for en konkret sag.
  3. Tradecompliance.dk Advokatfirma hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Tradecompliance.dk Advokatfirma har henvist kunden til, ligesom Tradecompliance.dk Advokatfirma ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Tradecompliance.dk Advokatfirma efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.
  4. Tradecompliance.dk advokatfirma er ikke ansvarlig i forhold til andre end kunden. Tredjeparter kan ikke rette krav mod Tradecompliance.dk Advokatfirma eller enkeltpersoner.

 

KLAGER, LOVVALG OG VÆRNETING

I tilfælde af utilfredshed med Tradecompliance.dk Advokatfirmas rådgivning eller afregning opfordres kunden til at kontakte den ansvarlige indehaver hos Tradecompliance.dk Advokatfirma. Kunden kan indbringe klager over den modtagne rådgivning og honorarer for Advokatrådet/ Advokatnævnets sekretariat.

Alle tvister i anledning af rådgivning ydet af Tradecompliance.dk Advokatfirma, herunder tvister vedrørende fortolkningen af disse forretningsbetingelser, er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

 

Version 2016 10 31